HU EN

Adatkezelési tájékoztató

Kérjük, hogy kapcsolatfelvétel (érdeklődés, ajánlatkérés) előtt figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot!

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Adatkezelő adatai

neve: I.A.S.G. Kft.

székhelye: 2119 Pécel, Határ utca 3. V. épület

honlapja: www.iasg.hu

adószáma: 25014787-2-13,

cégjegyzékszáma: 13-01-171656,

elektronikus elérhetősége: adatkezeles@iasg.hu

az Adatkezelő a GDPR 37. cikk alapján adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kötelezett.

2. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2022. június 10. napjától visszavonásig tart.

Az I.A.S.G. Kft. (továbbiakban: Adatkezelő), mint az iasg.hu üzemeltetője, tájékoztatja a látogatóit, hogy a honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

E tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 számú a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 4. cikk 1. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az GDPR 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének - amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

Az Adatkezelő személyes adatok kezeléséhez az alábbi jogalapokkal rendelkezhet: 

az érintett előzetesen hozzájárult az adatkezeléshez,

az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges,

az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,

az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. 

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Adatkezelőnél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. 

Az Adatkezelő munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

3. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet az Adatkezelő egyébként is kezel Önről. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg az Ön rendelésszámához kapcsolódó visszaigazolás számát is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmet (melynek tárgya az adatkezelés jogalapjától függően lehet tájékoztatás, helyesbítés, törlés, korlátozás, valamint a hozzájárulás visszavonása) legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a GDPR előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

3.1. Az átláthatóság elvét érvényre juttató jogok 

a) A tájékoztatáshoz való jog 

b) A hozzáféréshez való jog 

c) Az adathordozhatósághoz való jog 

3.2. A pontosság elvét érvényre juttató jogok 

a) A helyesbítéshez való jog 

b) A törléshez és elfeledtetéshez való jog 

c) Az adatkezelés korlátozásához való jog 

3.3. A tiltakozáshoz való jog valamint, a hozzájárulás visszavonásának joga

3.4. Jogorvoslati eljárások

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági panasz

A felügyeleti Hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet. 

A Hatóság elérhetőségei: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu

4. Az adatkezelés folyamata

4.1. A honlap adatkezelése

Az Adatkezelő honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelés nem valósul meg.

Az Adatkezelő a honlapon a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja.

A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát.

A jelen weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

A Google a fenti információkat a honlap az Ön által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

4.2. Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel

Az Adatkezelő honlapján lehetősége van a látogatónak az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvételre: egy űrlap kitöltésével megadhatóak a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatok. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja az Adatkezelő adatkezelési szabályait, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, enélkül nem tudja megküldeni az üzenetét.

Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel elősegítése.

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, üzenetküldő mezők kitöltött szövege

Az adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig) tart.

Az adattárolás módja: elektronikus

5. Egyéb rendelkezések

Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.). 

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR szabályai az irányadóak.

KÉRDÉSE VAN A TERMÉKEKKEL KAPCSOLATBAN?

TECHNIKAI TÁMOGATÁS

+36 28 920 918

Küldj üzenetet

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

+36 28 920 918

Küldj üzenetet